thu mua iPhone giá cao

Thu mua iPhone giá cao

Phân loại máy  

  • Loại A+ : Máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy đẹp, Fullbox phụ kiện chưa dùng, acti chưa tới 90 ngày => Máy keng
  • Loại A : Máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy đẹp => Máy 99%
  • Loại B : Máy hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy có trầy xước nhẹ => Máy 98%
  • Loại C : Máy hoạt động bình thường, màn trầy nhẹ, thân máy cấn móp => máy 96% đến 97%
So sánh